portfolio cms vzwbeheer contact
 
Algemene voorwaarden
1. Toepassing van de voorwaarden
a. Deze voorwaarden gelden op alle aanbiedingen en overeenkomsten met vzwweb. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van vzwweb te aanvaarden.
b. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Offertes en orderbevestiging
a. Alle aanbiedingen en offertes van vzwweb zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan vzwweb. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

3. Annulatie van de bestelling
a. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang vzwweb zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs.

4. Datum van levering
a. De datum van levering is een aanwijzing. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op een schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, beelden tijdig over te maken of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst kan de leveringstermijn verlengd worden.

5. Betalingsmodaliteiten
a. Facturen worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum via overschrijving op het rekeningnummer van vzwweb.
b. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot van 20% te betalen op het factuurbedrag. Bij aflevering van de bestelling is 80% van het factuurbedrag verschuldigd.
c. Elke betwisting moet binnen de 8 werkdagen na verzending van de factuur volgens factuurdatum per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt.
d. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van aanmaning hiertoe door vzwweb, geeft deze factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een nalatigheidsintrest van 1,5% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag. Bovendien behoudt vzwweb zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
e. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.

6. Technisch
a. Er kan tevens niet gegarandeerd worden dat ontwikkelde online applicaties, websites en mailings in elke browser en/of mailclient correct zal weergegeven worden. Al zal vzwweb er steeds naartoe streven.

7. Supportperiode
a. Bij het opleveren van een site gaat vanaf het versturen van de factuur een supportperiode in van 6 maanden. Tijdens deze periode zal vzwweb eventuele codeerfouten in de geleverde dienst opgemerkt door de klant kosteloos zo goed als mogelijk proberen op te lossen.

8. Risico
a. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij vzwweb bevinden, worden bewaard op risico van de klant.

9. Aansprakelijkheid
a. Vzwweb verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van vzwweb zijn middelenverbintenissen. Vzwweb is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
b. Vzwweb kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van vzwweb of een aangestelde, behoudens ingeval van bedrog.
c. De aansprakelijkheid van vzwweb met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van vzwweb. De totale aansprakelijkheid van vzwweb, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan vzwweb werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

10. Verwerking persoonsgegevens
a. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van vzwweb, heeft vzwweb de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
b. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt vzwweb persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.
11. Intellectuele eigendomsrechten
a. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, know-how, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s.
b. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten.
c. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door vzwweb gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door vzwweb werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. vzwweb verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
d. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS behoren exclusief toe aan vzwweb. Mits betaling van een licentievergoeding, bepaald in de offerte van vzwweb, verkrijgt de klant een niet exclusieve gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden de software aan derden ter beschikking te stellen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
e. De klant zal vzwweb onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van vzwweb waarvan hij kennis neemt.

12. Referentie
a. De klant gaat ermee akkoord dat de door vzwweb voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van vzwweb.

13. Overmacht
a. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover vzwweb geen controle heeft, bevrijden vzwweb, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

14. Hosting en domeinnaam
a. Voor de hosting werkt vzwweb samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op verzoek van de klant bezorgt vzwweb de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
b. De hostingdiensten worden door vzwweb aan de klant verstrekt per jaar. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen per aangetekende brief uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
c. Indien de klant een domeinnaam bestelt via vzwweb, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. vzwweb staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan vzwweb. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

15. Beëindiging van de overeenkomst
a. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft vzwweb het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
b. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door vzwweb verleende diensten betalen, alsook de kosten die vzwweb moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag dat vzwweb nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor vzwweb.
c. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

16. Geheimhoudingsplicht
a. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

17. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
a. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van vzwweb. Enkel de rechtsmachten te Brugge zijn bevoegd.
 

contact

siebe@vzwweb.be
0494 15 15 35